Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

9120 c0bf 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaHypothermia Hypothermia
2148 d55a 420
Reposted fromink ink viakasiastrofa kasiastrofa

June 26 2017

Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viaover-land over-land
3089 00d0 420
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaHigh-Key High-Key
6947 6ddb 420
Reposted fromlabellavita labellavita viapatrzpodnogi patrzpodnogi
0528 f423 420
4798 1866 420
Jarosław Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viafreeway freeway
3027 dc78 420
Reposted fromkrzysk krzysk viafreeway freeway
3912 dfe5 420

wild-nirvana:

My parents in love on the beach in the 70’s

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaAgnesagnes Agnesagnes

June 22 2017

1663 a533 420
Reposted fromfrotka frotka viasaycheese saycheese
5499 ffa9 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
9677 08a8 420
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabibisi bibisi
2807 0aea 420
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viacoffeebitch coffeebitch

June 18 2017

6378 28bc 420
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie w całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viawrite-url-here write-url-here

June 14 2017

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatutus tutus
4040 a884 420
w lustrze u fryzjera
Reposted fromfrotka frotka viaHouse House
4915 e231 420
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl